Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

‘Stichting Mobile Arts’, gevestigd te Amsterdam aan het adres Tolhuisweg 1 (1031 CL), KvK 41184354, die onder meer handelt onder de handelsnaam: Parade;

’Klant’: een natuurlijke persoon die niet (mede) handelt in de uitoefening van een vrij beroep of bedrijf met wie de Parade een Overeenkomst, van welke aard dan ook, aangaat; ’Dienst(en)’: de ingevolge de tussen Parade en de Klant gesloten overeenkomst door Parade te leveren prestatie(s) van welke aard dan ook, waaronder het leveren van diensten en/of goederen;

’Aanbod’: elk door Parade aan de Klant via elektronische en/of digitale weg (e-mail) verzonden vrijblijvend

voorstel hetwelk als doel heeft het sluiten van een Overeenkomst;

’Overeenkomst’: elke tussen Parade en een Klant gemaakte afspraak op grond waarvan Parade gehouden is één of meer Diensten te leveren;

’Algemene Voorwaarden’: de onderhavige door Parade gehanteerde algemene voorwaarden

Bijzondere bepalingen

De koper en/of gebruiker van een door Parade geleverd ticket dient zich zelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen door de organisator van het evenement, alsmede van wijzigingen met betrekking tot het evenement, zoals aanvangstijdstip en dergelijke.

Het door uw aangeschafte ticket is alleen geldig voor dit tijdstip en is niet inwisselbaar voor andere voorstellingen of aanvangstijden.

Indien een evenement wordt afgelast en geen vervangend evenement plaatsvindt, dient de klant zich tot Parade te wenden, teneinde eventueel de oorspronkelijke waarde van het ticket retour te ontvangen.

In geval wel een vervangend evenement plaatsvindt, dient de klant, indien deze het vervangend evenement niet kan/zal bijwonen, zich tot Parade te wenden, teneinde eventueel de oorspronkelijke waarde van het ticket retour te ontvangen.

Eventuele aansprakelijkheid van Parade is beperkt tot de het bedrag dat de klant voor het betrokken ticket heeft betaald.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

2.1: De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming –alles in de breedste
zin van het woord- van elke tussen Parade en de Klant te sluiten en/of gesloten Overeenkomst, van welke aard en/of omvang dan ook.

2.2: Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn niet geldend tenzij ze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Parade en de Klant zijn overeengekomen.

2.3: Ingeval één of meer van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden uiteindelijk nietig of vernietigbaar zijn dan wel anderszins niet van toepassing (blijken te) zijn, zijn de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 3 Opdracht

3.1: De Klant is ten opzichte van Parade volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de Klant.

3.2: Parade kan de veiligheid van het Internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de Klant zijn overgezonden niet garanderen en kan hiervoor door de Klant op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Parade is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de Klant ontvangt, de correcte gegevens zijn.

Artikel 4 Aanbod en totstandkoming van een overeenkomst

4.1.: Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt. Door Parade verstrekte prijslijsten enz. zijn aan wijziging onderhevig en gelden niet als offerte.

4.2: Tekeningen, afbeeldingen en andere gegevens omtrent afmetingen, gewichten, kleuren enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

4.3.: Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Parade de opdracht per e-mail heeft bevestigd, of er door levering te kennen geven is gegeven dat Parade de opdracht heeft geaccepteerd.

4.4.: De orderbevestiging van Parade is doorslaggevend voor de omvang van de levering en de verdere inhoud van de overeenkomst.

Artikel 5 Prijs

5.1: Alle prijzen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen: inclusief BTW.

5.2: De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbiedingen bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is Parade gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen, ongeacht of de wijziging voor Parade al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Een dergelijke prijsverhoging geeft de Klant wel het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6 Betaling

De betaling dient te geschieden door een wijze zoals door Parade aangegeven ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. Betalingen door de Klant zullen allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

Artikel 7 Levering

Kosten
Parade levert af Amersfoort. Verzendkosten komen voor rekening van de Klant.

Deellevering
Indien overeengekomen is dat de leveringen in fasen zal plaatsvinden zal door Parade aan de Klant per deellevering verzendkosten in rekening worden gebracht.

Leveringstermijnen, overmacht
Leveringstermijnen zijn indicatief en vrijblijvend, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De door Parade aangegeven leveringstermijnen zijn onder voorbehoud van een juiste en tijdige levering aan Parade door haar leveranciers en producenten. Vertragingen in levering en dienstverlening op grond van overmacht en andere onvoorzienbare gebeurtenissen, welke de levering door Parade wezenlijk bemoeilijken of onmogelijk maken en niet te wijten zijn aan Parade (waaronder in het bijzonder oorlog, oorlogsachtige gebeurtenissen, ambtelijke bevelen, het niet verkrijgen van invoer- of doorvoervergunningen, landelijke maatregelen betreffende de beperking van het handelsverkeer, stakingen, uitsluitingen en soortgelijke bedrijfsproblemen, verkeersproblemen), ongeacht of de gebeurtenissen zich voordoen bij Parade, haar leveranciers of haar onderaannemers, geven Parade het recht de levering respectievelijk dienstverlening voor de duur van de belemmering buiten een toepasselijke aanlooptijd op te schorten of de overeenkomst, voor zover deze nog niet is nagekomen, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De leveringstermijn wordt eveneens verlengd met de periode waarmee de Klant zelf in gebreke blijft ten aanzien van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. De Klant heeft geen enkel recht op schadevergoeding als gevolg van een dergelijke belemmering.

Parade heeft het recht goederen of diensten in gedeelten te leveren. Bij overeenkomsten tot levering geldt iedere gedeeltelijk levering van goederen en diensten als afzonderlijke nakoming.

Gebreken, transportschade
De Klant is gehouden de goederen onverwijld na aanlevering zowel op beschadigingen als op duidelijke gebreken te controleren. De gebreken dienen de transportondernemer (bijvoorbeeld de pakketdienst of expediteur) onverwijld te worden medegedeeld en op de vrachtpapieren te worden aangetekend. Bovendien dienen gebreken en transportschade Parade binnen 5 kalenderdagen na de goederenafgifte schriftelijk door de Klant te worden medegedeeld. De beschadigde goederen blijven bij de Klant, totdat zij door een deskundige van Parade beoordeeld zijn. Latere reclamaties dan hier genoemd worden niet door Parade geaccepteerd.

Artikel 8 Verzending en overdracht van risico

Tenzij anders overeengekomen gaan vanaf het moment van levering alle risico van verlies, vergaan, beschadiging etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de Klant.

Artikel 9 Betaling, vertraging in de betaling

Betaling
Behoudens in het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dienen de facturen binnen 14 dagen te worden voldaan, gerekend vanaf de datum waarop Parade de bestelling schriftelijk heeft bevestigd. De Klant is gehouden de door hem verrichte betalingen steeds in mindering te brengen op zijn oudste schuld. Alle door de Klant andersluidende bepalingen zijn nietig. Voor zover reeds kosten en rente zijn ontstaan, dient de Klant zijn betaling vooreerst op de kosten, dan de rente en tenslotte op de hoofdsom in mindering te brengen. Een betaling wordt niet eerder als voldaan aangemerkt dan wanneer wij over die betaling kunnen beschikken. Wissels worden niet geaccepteerd. De Klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.

Vertraging in de betaling
In geval van schuldenaarsverzuim brengt Parade meteen na het ontstaan daarvan 2% rente in rekening. Indien de Klant zijn betalingsverplichting niet nakomt, respectievelijk daarmede in verzuim geraakt, een door hem afgegeven betaalmiddel geweigerd wordt of wanneer Parade andere omstandigheden ter ore komen welke zijn kredietwaardigheid twijfelachtig maken, heeft Parade het recht de gehele resterende schuld onmiddellijk opeisbaar te verklaren. Een retentierecht van de Klant of de compensatie van de Klant met tegenvorderingen worden uitgesloten, tenzij de tegenvordering van de Klant niet door Parade betwist wordt of rechtsgeldig is.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

Tot aan de voldoening van alle vorderingen van Parade op Klant, wordt Parade de volgende bescherming geboden: Parade behoudt de eigendom der goederen tot aan de volledige voldoening van de koopprijs en van alle vorderingen voortvloeiende uit de bestaande handelsbetrekking.

Indien de (mede-) eigendom van Parade door natrekking of door zaaksmening teniet gaat, dan wordt reeds nu overeengekomen dat de (mede-) eigendom van de Klant aan de totale zaak voor wat zijn aandeel in de waarde betreft (de factuurwaarde) op Parade overgaat. De Klant garandeert kosteloos de (mede-) eigendom van Parade.

Indien de (mede-) eigendom van Parade door natrekking of door zaaksmening teniet gaat, dan wordt reeds nu overeengekomen dat de (mede-) eigendom van de Klant aan de totale zaak voor wat zijn aandeel in de waarde betreft (de factuurwaarde) op Parade overgaat. De Klant garandeert kosteloos de (mede-) eigendom van Parade.

Het is de Klant niet toegestaan de geleverde goederen voordat deze volledig betaald zijn te verpanden, noch als zekerheid in eigendom over te dragen. In geval van beslaglegging door derden, in het bijzonder bij verpanding en beslagen, dient de Klant Parade daarvan onverwijld in te lichten. De derde partij dient onverwijld op het eigendomsvoorbehoud van Parade te worden gewezen. Iedere verhuizing van goederen waarop Parade eigendomsvoorbehoud rust dient Parade onverwijld te worden medegedeeld. Bij handelingen van de Klant welke in strijd zijn met de overeenkomst heeft Parade het recht de goederen na aanmaning terug te halen en is de Klant verplicht tot afgifte.

Het geldend maken van het eigendomsvoorbehoud van Parade, evenals de verpanding door Parade van de geleverde goederen, gelden niet als ontbinding van de overeenkomst. De Klant is gehouden Parade ten behoeve van de terugname van de goederen toegang te verschaffen tot de ruimten waarin de goederen zich bevinden. De vorderingen van de Klant uit wederverkoop van de door Parade aan de Klant geleverde maar nog niet betaalde goederen worden bij voorbaat als zekerheid aan Parade overgedragen.

In geval de goederen door de Klant verkocht zijn in ruil voor andere goederen, welke geen eigendom zijn van Parade, geldt de vordering aangaande de koopprijs als overgedragen tot ten hoogste het bedrag van de waarde van de door Parade geleverde goederen. De Klant is gemachtigd de overgedragen vorderingen zolang te incasseren als hij zijn betalingsverplichtingen jegens Parade nakomt.

Artikel 11 Garantie

Parade staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

Garantie
Met betrekking tot producten van derden is Parade tot geen verdere garantie gehouden dan de garantie welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.
Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming correspondeerde gebruik en onderhoud van de geleverde zaken.

Garantie op samengevoegde producten/onderdelen en verbruiksgoederen
Parade verleent geen garantie op samengevoegde producten en onderdelen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

Verdere aanspraken van de Klant, in het bijzonder een aanspraak op vergoeding van schade welke niet aan de geleverde goederen zelf is ontstaan, zijn uitgesloten, tenzij deze berusten op opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Parade.

Iedere aansprakelijkheid van Parade wordt beperkt tot de onder de overeenkomst vallende, voorzienbare schade. Alle aanspraken op schadevergoeding zijn in ieder geval beperkt tot de waarde van de order met een maximum van € 22.000,- of beperkt tot de schade welke door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Parade is gedekt en door de verzekering wordt uitgekeerd.

De aansprakelijkheid voor productiestilstand, gederfde winst, gederfd gebruik, gederfde overeenkomsten en alle andere economische of (in)directe (gevolg)schade wordt uitgesloten.

Artikel 13 Adviezen, aanwijzingen en informatie

Parade sluit iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van adviezen, aanwijzingen en informatie door Parade.

Artikel 14 Herroepingsrecht

Het herroepsingsrecht is niet van toepassing als het gaat om maatwerk-producten, goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, kranten en tijdschriften, bij het afsluiten van weddenschappen en loterijen en bij de aanschaf van kaartjes voor concerten, theatervoorstellingen en andere zaken die aan specifieke tijden gebonden zijn.

Artikel 15 Intellectuele eigendom

Alle met de goederen verbonden intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder de merken en octrooien, zijn en blijven onvoorwaardelijk en altijd het eigendom van Parade of eigendom van de leverancier(s) van Parade. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden deze intellectuele eigendom te wijzigen of anderszins aan te passen. Pas na voorafgaande schriftelijke toestemming van Parade is het de Klant toegestaan eigen merken op de goederen aan te brengen. In het laatste geval heeft de Klant het oogmerk niet alleen als verkoper op te treden, maar zich uitdrukkelijk en automatisch ook als (mede-)producent van de goederen jegens zijn Klanten te verbinden.

Artikel 16 Bescherming persoonsgegevens

Parade deelt de Klant hierbij mede dat zij de in het kader van de bedrijfsvoering verkregen persoonsgegevens volgens de bepalingen van de Nederlandse wet op de bescherming persoonsgegevens verwerkt. Het volledige privacy statement van de Parade leest u hier.

Artikel 17 Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle tussen Parade en de Klant gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen voor zover de wet zulks toelaat, worden beslecht door de bevoegde rechter te Zwolle of de in de woonplaats van de Klant bevoegde rechter, naar keuze van Parade, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vormt Amersfoort de plaats van nakoming. Parade behoudt zicht het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.